חדשות / המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה

עניין בעתירה כנגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה (להלן: "המועצה הארצית"), הוועדה לשמירת הסביבה החופית ( להלן: "הולחו"ף") ,מדינת ישראל, ועיריית תל אביב יפו, במסגרתה מבוקש לבטל החלטה על גריעת מבנה מתקופת המנדט הממוקם בנמל יפו מרשימת המבנים לשימור באופן המאשפר את הריסתו.

הדיון בעניין התקיים במועצה הארצית, במסגרתה הוחלט לקבל את המלצת הוועדה המחוזית תל אביב ולתקן את התכנית, בכפוף לאישור הממשלה והולחו"ף.

ההחלטה על תיקון התכנית באופן המאפשר את הריסת המבנה התקבלה בדיון הולחו"ף לאחר הדיון במועצה הארצית, ברוב שהושג על ידי מתן קול נוסף ליו"ר הוועדה מכוח סעיף 43 לחוק התו"ב לאחר שנשקלה חשיבותו ההיסטורית והאדריכלית של המקום.

לטענת העותרות נפל פגם בשיקול דעת המועצה ונפלו פגמים דיוניים בקבלת החלטתה המצדיקים את ביטולה.

בתמצית טוענת העותרת כי לא היה מקום למועצה לערוך דיון ענייני בסוגיה בטרם קבלת אישור הולחו"ף. בנוסף נטען כי ההחלטה התבססה על תשתית עובדתית שגויה, וכי המועצה לא התחשבה במכלול הנתונים המקצועיים שהובאו בפניה.

בגץ דחה את העתירה וקבע כי מטרת הולחו"ף היא ליתן ביטוי לשיקולי שמירה על הסביבה החופית ועל שטחים פתוחים, במסגרת הליכי התכנון בבסיס החלטות המועצה הארצית.

הוראות סעיף 4(א) לתוספת השנייה לחוק התו"ב אינו חלק לגבי תכניות מתאר ארציות בתחום סמכות הולחו"ף, ואלה זקוקות לאישורה רק לפני אישורן על ידי הממשלה, לפיכך נדחית הטענה כי הדיון במועצה הארצית בטרף התקיים הדיון בולחו"ף יש בו משום פגם בהליך התכנוני, והולחו"ף היתה רשאית להידרש להחלטת המועצה במסגרת שיקוליה.

במקרה דנן האפשרות לקבל החלטה המנוגדת להחלטת המועצה הארצית אף הובהרה לחברי הולחו"ף, לפיכך נקבע כי לא נפל פגם בשיקוליה בבסיס ההחלטה נושא העתירה.

משנראה כי חשיבותו ההיסטורית של המבנה נכללה בשיקולי המועצה הארצית והולחו"ף לא נראה שנפל פגם בהחלטותיהם, ואין מקום להתערבותו של בית המשפט בשיקול דעתם.

העתירה נדחית.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר