חדשות / ה"פ (ב"ש) 57558-01-14 אלון גורן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה אשקלון

ה"פ (ב"ש) 57558-01-14 אלון גורן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה אשקלון

רקע:

המדובר בתביעה בגין פיצויי הפקעה בעקבות פרסום תכנית על שינוי יעוד מיעוד קרקע חקלאית ליעוד לשם הרחבת דרך. לאחר פרסום תכנית על שינוי היעוד והפקעה לשם הרחבת דרך, פורסמה הודעה לפי סע' 5, 7 ו- 19 לתפיסת חזקה. למבקש היתה זכות חכירה לדורות המקימה זכות לפיצוי הפקעה אשר חודשה רטרואקטיבית. תביעת הפיצויים נדחתה על הסף בוועדה המקומית לאור העדר הוכחה בדבר זכויות המבקש במקרקעין במועד הקובע – לפי סע' 197 – פיצויים בשל פגיעת תכנית מי שרשאי לתבוע פיצויים הוא מי שביום תחילתה של התכנית המפקיעה היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם וגם לפי סע' 5+7 לפקודת הקרקעות טענה הועדה, ש- 60 יום לאחר פרסום הודעת ההפקעה לא היה המבקש/התובע בעל זכויות כלשהן באותם חלקים של מקרקעין.

נקבע כי:

-נקבע שהייתה זכות למבקש לתבוע פיצויים, שכן היה בעל זכות בקרקע במועדים האמורים גם אם הזכות חודשה רטרואקטיבית.

-על פי ההלכה (פס"ד מסרי-עליון), במצב דברים שבו מופקעת קרקע לצרכי ציבור, חל פטור הרשות מתשלום פיצוי עבור 40% הראשונים, וזאת גם במקרה שבו יתרת הקרקע לא הושבחה. מכאן שיש לפטור הוועדה המקומית מתשלום עבור חלק זה, ולקזז את 40% הראשונים מן הפיצוי ואין מקום לתשלום פיצויים מהמטר הראשון שהופקע.

-הנקודה הראשונה עמדה בליבת ההכרעה בפס"ד מסרי. לא אשוב על הדברים שפורטו לעיל בהרחבה, אלא, על ההלכה, הקובעת, כי במצב דברים שבו מופקעת קרקע לצרכי ציבור, לפי פקודת התו"ב, חל פטור הרשות, מתשלום 40% הראשונים, וזאת גם במקרה שבו יתרת הקרקע לא הושבחה. מטעם זה, מאומצת עמדת המשיבות, ונדחית טענת המבקש לתשלום פיצויים מהמטר הראשון.

– ניסיון המבקש, לבסס עילת תביעה לפיצוי "סבל", מכוח פס"ד רוטמן (שעסק בהפקעה חלקית, עפ"י פקודת הדרכים, שלא השביחה את יתרת המקרקעין), במובן זה, שיש לפסוק לו פיצוי מהמטר הראשון שהופקע מידיו, אינו יכול לצלוח. אמנם, בפס"ד מסרי, הרחיב ביהמ"ש העליון את העיקרון אשר נקבע בפס"ד רוטמן, באופן שהכיר בסמכות השר, להעניק פיצויי "סבל", במקרה של הפקעה חלקית, גם מכוח חוק התו"ב, ואולם – וזה העיקר – תחולתה של ההלכה בעניין זה, נקבעה, החל ממועד פסה"ד ואילך, וזו בלבד. 

– לעניין סכום הפיצוי המגיע למבקש, בהתאם לקביעה, כי הוא זכאי לפיצוי בעבור הפקעת 14.41% משטח חלקה 102 בגוש 1219 בלבד, יש לומר, כי מדובר ברכיב צנוע מאוד מתוך תביעתו, ולפי שהחישוב נעשה לפי שווי המקרקעין בעקבות שינוי הייעוד לדרך – שווי שהוא אפס לפי חוו"ד מומחית ביהמ"ש – ובכך נקדים המאוחר – גם שיעור הפיצוי דינו להיות אפס.

-עקרונית זכאי המבקש לפיצוי בגין הפקעת קרקעיותיו, בניכוי 40% לכל חלקה, כלומר עבור יתרת השטח העולה על שיעור הפטור. ואולם, לנוכח קביעת מומחית ביהמ"ש כי שווי הקרקע המופקעת וברת הפיצוי – הינו אפס – אין המבקש זכאי לפיצוי כספי.

-סיכומו של דבר – התביעה מתקבלת, במישור זכאות המבקש לפיצויי הפקעה מאת המשיבות 1 ו-2, ואולם, לנוכח אימוץ שיטת הפיצוי הדו-שלבי, וקביעת מומחית ביהמ"ש כי שווי הקרקע המופקעת, וברת הפיצוי – הינו אפס – איני פוסק למבקש פיצוי כספי לצד קבלת הבקשה, ואף שזו תוצאה לא שגרתית, הרי היא מתחייבת כאן

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר