חדשות / הקשר בין כתב שיפוי לפיצויים מכח ס' 197 לחוק התכנון והבניה לבין היטל השבחה

הקשר בין כתב שיפוי לפיצויים מכח ס' 197 לחוק התכנון והבניה לבין היטל השבחה

money

עו"ד מלכה אנגלסמן

האם יש להביא בחשבון כתב שיפוי לפיצויי ירידת ערך בחישוב היטל ההשבחה?

פס"ד חשוב וחדשני ניתן לאחרונה ע"י ביהמ"ש המחוזי בת"א (כב' השופטים יצחק ענבר, יהודית שבח ושאול שוחט) והכוונה לע"א 2338/09 אברמוביץ ואח' נ' הועדה המקומית ת"א, אשר דן בשאלה האם יש להביא בחשבון את פיצויי הפגיעה שהתחייבו הבעלים לשלם מכח כתב שיפוי עליו חתמו, כתנאי לאישורה של התוכנית שאושרה למקרקעין שבבעלותו, בעת חישוב שומת ההשבחה.

עובדות המקרה

המערערים נדרשו לחתום על כתב שיפוי, כתנאי לאישורה של תוכנית בנין עיר למקרקעין שבבעלותם.

בעקבות פרסומה של התוכנית הוציאה הועדה המקומית שומת היטל השבחה ועליה חלקו המערערים. לטענתם, בעת חישוב ה"שווי החדשי", של זכויות הבניה מכח התוכנית המשביחה, יש לקחת בחשבון את כתב השיפוי שנחתם על ידם ואת הפיצויים שהתחייבו לשלם בהסתמך על אותו כתב שיפוי ולהפחית סכומים אלה משומת ההשבחה.

ביהמ"ש השלום דחה את טענות המערערות, אך ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורם בסוגייה זו.

ביהמ"ש קבע, כי היותה של ההתחייבות לשיפוי נובעת מהתכנית המשביחה, מקימה לנישום – הבעלים – את הזכות החוקית לדרוש הפחתה של הפיצוי ששולם על ידם מההשבחה ומההיטל שידרשו לשלם לועדה המקומית.

לדידו של ביהמ"ש, בעת חישוב הזכויות במצב החדש יש לקחת בחשבון את כלל גורמי התוכנית המשפיעים על קביעת שווי המקרקעין במצבם החדש, לא רק אלו המשביחים את המקרקעין, כי אם גם אלו הפוגעים בהם.

כאשר תוכנית המשנה את ייעודם של מקרקעין לשימוש מיטבי יוצרת השבחה, אך בה בעת מחייבת את היזם להוציא הוצאות כתנאי למימושן של הזכויות – יובאו ההוצאות בחשבון במסגרת קביעת גובהה של ההשבחה.

הוצאות מעין אלו, אותן יש להפחית, יכולות להיות לדוגמא הוצאות לשימור אתר, הוצאות להריסת מבנים קיימים במקרקעין וכיוצ"ב.

כתב שיפוי, אותו נדרשו המערערים להמציא למשיבה כתנאי מוקדם לאישורה של התוכנית, הינו אחד מאותם גורמים "שליליים" המקטינים את ההשבחה, שהרי ההתחייבות והסיכון כי יידרשו בעלי המקרקעין לשלם עפ"י ס' 197 לחוק – חיוב אשר הוטל על המערערים, כתנאי לאישור התוכנית משפיע במישרין על המחיר של הנכס בשוק החופשי, אם וכאשר יבקשו המערערים להעבירו לאחר.

קביעתו זו של ביהמ"ש פותחת אפשרות לבעלי מקרקעין ויזמים אשר התחייבו לבצע מטלות שונות כחלק ובמסגרת התב"ע, לדרוש אף הם התחשבות באותן מטלות ולדרוש הפחתתם של אלו משומת ההשבחה.

יש להדגיש, כי הדרישה לחתימת המערערים על כתב שיפוי לא היתה כלולה בהוראות התוכנית, אלא היה תנאי מוקדם לאישורה וכן, כי בעת עריכת שומת היטל ההשבחה טרם שילמו המערערים את פיצויי הפגיעה עפ"י ס' 197 וההפחתה בוצעה עפ"י הערכת שמאי ולא בהסתמך על תשלומים שכבר בוצעו למעשה.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר