חדשות / תא (חי') 11080-10-14 א.ב. רימונים בע"מ נ' עיריית עכו

תא (חי') 11080-10-14 א.ב. רימונים בע"מ נ' עיריית עכו

רקע:

בחודש יולי 2010 הגישה התובעת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו בקשה למתן היתר בניה. הבקשה התייחסה להקמת שלושה מגדלי מגורים. כתנאי לפתיחת התיק, שילמה התובעת פיקדון.

השאלה המשפטית:

האם יש להורות לוועדה המקומית לתכנון ובניה להשיב את כספי הפיקדון אשר הפקידה התובעת, עת הגישה בקשה להיתר בניה, בשים לב לכך שהבקשה בגינה ניתן בסופו של דבר היתר שונה מהבקשה בגינה שולם הפיקדון ונוכח החלטותיה השונות של הועדה המקומית בגרסאות השונות של הבקשה, לרבות החלטה על אישור הבקשה כפוף לתיקונים והשלמות, זו השאלה המונחת בפניי בתיק זה.

נקבע כי:

-סמכות הוועדה המקומית לגבות אגרה קמה עם מתן ההיתר. ניתן היתר – יחויב המבקש בתשלום אגרה. לא ניתן היתר – לא יחויב מבקש ההיתר בתשלום אגרה. דין דומה חל על הפיקדון, שהינו חלק מאגרת הרישוי המשולם עם הגשת הבקשה.

חילוט הפיקדון נעשה ללא סמכות כדין ולפיכך דינו בטלות. הכלל בדבר חילוטו של פיקדון קבוע בפריט 1.00.14 לתוספת השלישית לתקנות בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, הקובע כי ככל שלא ישלם בעל ההיתר את סכום האגרה אשר נדרש בתוך שנה מיום הדרישה, לא יוחזר לו הפיקדון. הדרישה לתשלום האגרה קמה רק לאחר מתן היתר.

-התנאים המנויים בפריט 1.00.14 אינם מתקיימים בעניינינו, שכן לתובעת לא ניתן היתר בגין בקשת ההיתר הראשונה, ואף לא נשלחה לה דרישה לתשלום אגרה.

-הוועדה המקומית לא הצביעה על כל טעם המעיד על כך כי השבת הפיקדון בנסיבות העניין הינה בלתי צודקת, ודי בכך כדי להורות על השבת הפיקדון במלואו. אין בהתנהלותה של התובעת עת שינתה חדשות לבקרים את מהות הבקשה להיתר כדי להקים עילה לפטור מהשבה.

-התובעת שינתה את בקשותיה להיתר בהתחשב בצרכיה ומטרות פעילותה על המקרקעין, באופן אשר ישרת לדעתה את קידום הבנייה על החלקה במהירות האפשרית. בהתנהלותה כאמור אין כל פסול.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר