חדשות / 24/18 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז

24/18 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז

עניין בערר על החלטת הוועדה המחוזית לתו"ב (להלן: "הוועדה המחוזית"), לפיה יש לדחות ולבטל תכנית שמטרתה הקמת אזור תעסוקה בתל מונד (להלן: "התכנית").

התכנית חלה על שטח בעל רגישות נופית וסביבתית מכוח תכניות מתאר ארציות, ושטח חלקאי לפי תכנית מתאר מקומית.

ברקע לערר, התכנית הופקדה בתנאים ע"י מליאת הוועדה המחוזית, כאשר בהמשך החליטה הוועדה לנושאים תכנוניים עיקריים (להלן: "וולנת"ע") שלא לאשר את התכנית.

על החלטה זו של וולנת"ע הוגשה בקשה לדיון חוזר, ולאחריה החליטה וולנת"ע לבחור בחלופה אחת מתוך 3 שהוגשו בבקשה. נקבע גם שככל שלשכת התכנון נקבע כי החלופה הנבחרת לא אפשרית תשוב התכנית לדיון בוולנת"ע וזו תשקול בשנית את החלטתה.

בהמשך, אחליטה וולנת"ע לאשר את התכנית וזו פורסמה להפקדה ברשומות.

 

לתכנית הוגשו 16 התנגדויות. ההתנגדויות הושמעו בפני הוועדה להשלמה תכנונית, שקבעה כי מפאת התארכות הדיון על מתכנן להגיש התייחסותו להתנגדויות שהועלו. במועד מאוחר יותר החליטה הוועדה להשלמת תכנית, כי טרם קבלת החלטה בנושא, תאפשר לגופים המנויים בחוק להצטרף כמגישי התכנית, כאשר בהמשך החליטה הוועדה המקומית לקבל על עצמה להיכנס כמגישת התכנית, בנעליה של החברה הכלכלית תל מונד.

בהמשך משלא נמצא כי קיימת וודאות תכנונית לגבי פתרון תחבורתי, שיאפשר גישה לאזור התעסוקה, הוחלט לקצוב תקופה נוספת לצורך הצגת פתרון כזה.

בהמשך ולאחר דיון פומבי ופנימי קיבלה הוועדה להשתמת תכניות שלא לאשר את התכנית, בין היתר בשל אי קיומו של מענה תחבורתי לאזור, ותכנות אחרות שחלות על האזור, שחלקן נועדו לתת מענה למחסור בשטחים חקלאיים, ואינם עומדים ברציונאל של התכנית המוצעת.

מכאן מוגש הערר, כאשר לטענת העוררות יש חשיבות רבה בקידום אזור התעסוקה בתל מונד. כמו כן טוענות העוררות כי החלטת הוועדה להשלמת תכניות פסולה, ונעשתה בחוסר סמכות, היות שהפונקציה שהוועדה להשלמת תכניות מילאה במקרה דנן היא לפי סעיפים 109א(ב)(3) ו- 109א(ג) לחוק התכנון והבנייה (להלן: "החוק"), המדברים על אישור תכניות שאישורן מתעכב, לפיהם – לטענת העוררת – רשאית הוועדה לדחות תכנית רק אם רואה לנכוח לקבל את אחת ההתנגדויות.

כמו כן נטען, כי לא ניתנה זכות טיעון ליוזם התכנית

וועדת הערר קבעה כי אכן נפל פגם פרוצדורלי בהחלטת הוועדה להשלמת התכנית. היות שהוועדה להשלמת תכניות החליטה לדחות את התכנית, מבלי שהכריעה קודם לכן בכל ההתנגדויות שהוגשו כמתחייב לפי סעיף 108(א) לחוק. הערר נדחה אך טענות העוררת התקבלו באופן חלקי, והתכנית תשוב לדיון בוועדה להשלמת תכניות, שתקבל החלטה אחר שתכריע בכלל ההתנגדויות שהוגשו.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר